Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası

İhbar

Hasar ihbarı acente veya sigortalı tarafından, dilekçe, faks ve e-mail aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir. Tazminata yol açan olay, sigorta ettiren tarafından öğrenildiği tarihten itibaren beş gün içerisinde sigortacıya ihbar edilir.

İhbar Yapılırken Gerekli Belgeler

Aşağıda yer alan tüm bilgilerin Sigorta Şirketi´ ne iletilmesi gerekmektedir.
1. Hasar Tarihi,
2. Poliçe Numarası,
3. İhbarda bulunan kişinin Adı/Soyadı,
4. İhbarda bulunanın telefon numarası,
5. Hasar Sebebi, Tahmini hasar miktarı,
6. Hasar şeklinin kısaca tanımı,

Eksper Görevlendirilmesi

Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigortalı, sigortacı, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler serbestçe eksper tayin edebilir. Sigorta hasar eksperlerinin isim ve adres bilgileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin internet sitesinden (http://www.tobb.org.tr) temin edilebilir.

Dosyanın Neticelenebilmesi İçin Gerekli Belgeler

Maddi zarar taleplerinde:
1. Kaza tespit tutanağı veya bilirkişi raporu,
2. Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,
3. Asansör bakım sözleşmesi
4. Zararın tespitine yönelik belge (Eksper raporu, fotoğraf, fatura, mahkeme bilirkişi raporu v.s.),
5. Poliçe prim tahsilat makbuzu,
Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.
Yaralanma ve maluliyet ile ilgili başvurularda:
1. Kaza tespit tutanağı veya bilirkişi raporu,
2. Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,
3. Asansör bakım sözleşmesi
4. Geçici veya daimi sakatlanma varsa tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor,
5. Tedavi giderlerini gösteren belgeler,
6. Kaza geçiren kişinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu,
7. Poliçe prim tahsilat makbuzu,
Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.
Ölümlerle ilgili başvurularda:
1. Kaza tespit tutanağı veya bilirkişi raporu,
2. Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,
3. Asansör bakım sözleşmesi,
4. Kaza geçiren kişinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu,
5. Veraset ilamı,
6. Nüfus aile tablosu,
7. Ölüm raporu,
8. Poliçe prim tahsilat makbuzu,
Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.

Tazminatın Hesaplanması

Sigorta ettirenin kastı veya ağır kusuru var ise sigortacı sorumluluktan kurtulur.
Sigorta ettiren, hasar durumunda hasarın en aza indirilmesi için gerekli önlemlerin alınması, gerekli evrakın gecikmeksizin temini vb. üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmediği takdirde bu durumun zararı arttırması halinde artan zarardan sorumludur. Sigortacı, kazanın bir mücbir sebepten veya bir üçüncü kişinin ağır kusurundan ileri geldiğini ispat ederse sorumluluktan kurtulur.
Kazanın oluşumunda zarar görenin kusuru var ise, bu kusur oranında ödenecek tazminattan indirim yapılabilir.

Primin Tahsil Edilmesi Ve Sonuçları

Sigorta ücreti peşin olarak veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise taksitler halinde ödenebilir. Primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise ilk taksitin(peşinat) peşin ödenecek ise primin tamamının ödenmesi ile teminat başlar. Peşinat veya prim poliçenin teslimine rağmen ödenmemişse sigortacının sorumluluğu başlamaz. Sigortalılarımızın mağdur olmaması için peşinat ve taksitlerin ödeme sürelerine dikkat etmeleri son derece önem arz etmektedir.

Tazminatın Ödenmesi

Sigortalı kaza sonucu kusurlu olarak üçüncü şahsın-şahısların zarar görmesine neden olur ise, bir hukuki sorumluluğu doğacaktır. Sigortacı ise bu durumda sigortalının yerine geçerek, sigortalının hukuken ödemek zorunda olduğu tutarı teminat dahilinde zarar görene ödeyecektir. Sigortacı dava masrafları ile avukatlık ücretlerini öder. Şu kadar ki, hükmolunan tazminatın sigorta bedelinden fazla olması halinde, sigortacı bu masrafları sigorta bedelinin tazminata olan oranı dahilinde öder.
Cezai takibattan doğan diğer bilimum masraflarla muhtemel para cezaları sigorta teminatı dışındadır.
Zarar Görenlerin Çokluğu
Hak sahiplerinin tazminat alacakları, sigorta sözleşmesinde belirtilen teminat tutarından fazla ise, hak sahiplerinden her birine ödenecek tazminat tutarı, teminat tutarının tazminat alacakları toplamına olan oranına göre indirime tabi tutulur. Birden çok kişinin zarar gördüğü kazalarda, başka tazminat taleplerinin bulunduğunu bilmeksizin, hak sahiplerinden birine veya bir kaçına, kendilerine düşecek olandan fazla ödemede bulunan iyi niyetli sigortacı, yaptığı ödeme çerçevesinde diğer hak sahiplerine karşı da borcundan kurtulmuş olur.

Rücu

Sigortacı ödediği tazminat tutarınca hukuken sigortalı yerine geçer. Sigortalı kıymetlerde meydana gelen zarar, üçüncü şahsın kusuru ile meydana gelmiş ise, sigortacı tazminatı ödedikten sonra ödediği tazminat miktarını kusurlu olan üçüncü kişiden talep edebilir

 
  insta  
 
Aracınızın zorunlu trafik sigortasını İDOL Sigortanın en uygun teklifleriyle yaptırın. Sağlık Sigortanızı İDOL Sigortanın size özel teklifleriyle yapın. İDOL Sigorta konutunuz için size en hesaplı sigortayı sunar.