Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Sorumluluk Sigortası

İhbar

Hasar ihbarı acente veya sigortalı tarafından, dilekçe, faks ve e-mail aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir. Tazminata yol açan olay, sigorta ettiren tarafından öğrenildiği tarihten itibaren otuz iş günü içerisinde sigortacıya ihbar edilir.

İhbar Yapılırken Gerekli Belgeler

Aşağıda yer alan tüm bilgilerin Sigorta Şirketi´ ne iletilmesi gerekmektedir.
1. Hasar Tarihi,
2. Poliçe Numarası,
3. İhbarda bulunan kişinin Adı/Soyadı,
4. İhbarda bulunanın telefon numarası,
5. Hasar Sebebi,
6. Tahmini hasar miktarı,
7. Hasar şeklinin kısaca tanımı

Eksper Görevlendirilmesi
Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigortalı, sigortacı, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler serbestçe eksper tayin edebilir. Sigorta hasar eksperlerinin isim ve adres bilgileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin internet sitesinden (http://www.tobb.org.tr) temin edilebilir.

Dosyanın Neticelenebilmesi İçin Gerekli Belgeler

Maddi zarar taleplerinde:
1. Yetkili kamu otoriteleri tarafından düzenlenen kaza tespit tutanağı veya bilirkişi raporu,
2. Kanunun 10. Maddesi kapsamında oluşturulan zarar tespit komisyonu raporu
3. Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,
4. Zararın tespitine yönelik belge (Eksper raporu, fotoğraf, fatura, mahkeme bilirkişi raporu v.s.),
5. Poliçe prim tahsilat makbuzu,
Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.
Yaralanma ve maluliyet ile ilgili başvurularda:
1. Yetkili kamu otoriteleri tarafından düzenlenen kaza tespit tutanağı veya bilirkişi raporu,
2. Kanunun 10. Maddesi kapsamında oluşturulan zarar tespit komisyonu raporu,
3. Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,
4. Geçici veya daimi sakatlanma varsa tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor,
5. Tedavi giderlerini gösteren belgeler,
6. Maluliyet durumunda kaza geçiren kişinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu,
7. Poliçe prim tahsilat makbuzu,
Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.
Ölümlerle ilgili başvurularda:
1. Yetkili kamu otoriteleri tarafından düzenlenen kaza tespit tutanağı veya bilirkişi raporu,
2. Kanunun 10. Maddesi kapsamında oluşturulan zarar tespit komisyonu raporu,
3. Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,
4. Kaza geçiren kişinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu,
5. Veraset ilamı,
6. Nüfus aile tablosu,
7. Ölüm raporu.
8. Poliçe prim tahsilat makbuzu,
Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.

Tazminatın Hesaplanması

Dava masrafları, sigortacıya ait olmakla birlikte, cezai kovuşturmadan doğan diğer bilumum masraflarla muhtemel para cezaları, manevi tazminat talepleri sigorta teminatı dışında kalır.
Sigorta sözleşmesinden veya, sigorta sözleşmesine ilişkin Kanun hükümlerinden doğan ve tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucu doğuran haller zarar görene karşı ileri sürülmez.

Primin Tahsil Edilmesi Ve Sonuçları

Sigorta ücretinin tamamı veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise, ilk taksit poliçenin tesliminde ve kalan taksitlerde poliçede belirtilen tarihlerde nakden ödenir. Sigorta ücretinin tamamı veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ve ilk taksit poliçenin teslimine rağmen ödenmemiş ise sigortacının sorumluluğu başlamaz. Bu şart poliçenin üzerine yazılır. Sigortalılarımızın mağdur olmaması için peşinat ve taksitlerin ödeme sürelerine dikkat etmeleri son derece önem arz etmektedir.

Tazminatın Ödenmesi

Belgelerin eksiksiz olarak şirketin merkez veya bölgelerine iletildiği tarihten itibaren otuz iş günü içinde, poliçe şartları çerçevesinde ödenir. Tazminatın bu süre içinde haklı neden olmaksızın ödenmemesi halinde, sigortacı temerrüde düşmüş olur ve ödenmemiş tazminat tutarına yasal temerrüt faizi uygulanır. Temerrüt faizi teminat limiti içinde yapılmış ödeme sayılmaz.
Sigortacı dava masrafları ile avukatlık ücretlerini öder. Şu kadar ki, hükmolunan tazminatın sigorta bedelinden fazla olması halinde, sigortacı bu masrafları sigorta bedelinin tazminata olan oranı dahilinde öder.
Sigorta ettiren veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kimseler aleyhine cezai kovuşturmaya geçilmesi halinde, sanığın izni ile sigortacı da savunmaya iştirak eder. Bu takdirde, sigortacı yalnız seçtiği avukatın giderlerini öder. Cezai kovuşturmadan doğan tüm giderler ile muhtemel para cezaları sigorta teminatı dışındadır.
Zarar Görenlerin Çokluğu
Hak sahiplerinin tazminat alacakları, sigorta sözleşmesinde belirtilen teminat tutarından fazla ise, hak sahiplerinden her birine ödenecek tazminat tutarı, teminat tutarının tazminat alacakları toplamına olan oranına göre indirime tabi tutulur. Birden çok kişinin zarar gördüğü kazalarda, başka tazminat taleplerinin bulunduğunu bilmeksizin, hak sahiplerinden birine veya bir kaçına, kendilerine düşecek olandan fazla ödemede bulunan iyi niyetli sigortacı, yaptığı ödeme çerçevesinde diğer hak sahiplerine karşı da borcundan kurtulmuş olur.

Rücu

Sigortacı ödediği tazminat tutarınca hukuken sigortalı yerine geçer. Sigortalı kıymetlerde meydana gelen zarar, üçüncü şahsın kusuru ile meydana gelmiş ise, sigortacı tazminatı ödedikten sonra ödediği tazminat miktarını kusurlu olan üçüncü kişiden talep edebilir.
Ödemede bulunan sigortacı, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine göre, tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği oranda sigortalıya rücu edebilir,
Sigortalıya başlıca şu nedenlerle rücu edilebilir:
a) Tazminatı gerektiren olay, sigorta ettirenin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kasdi bir hareketi sonucunda meydana gelmiş ise,
b) Kanunda yasaklanan hallerden, sigortalının bu kanun ve ilgili mevzuattaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğmuşsa,
c) Kıyı tesisinin mevzuatın gerektirdiği teknik şartlara uygun olmamasından, nitelikli personel olmadan faaliyette bulunmasından meydana gelmişse ve
d) Sigortalının olay vukuunda Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının B2. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmez ve bunun sonucu zarar ve ziyan miktarında bir artış olursa, sigortacı zarar görene tazminatı ödemekle beraber, bu artış için sigorta ettirene rücu edebilir.

 
  insta  
 
Aracınızın zorunlu trafik sigortasını İDOL Sigortanın en uygun teklifleriyle yaptırın. Sağlık Sigortanızı İDOL Sigortanın size özel teklifleriyle yapın. İDOL Sigorta konutunuz için size en hesaplı sigortayı sunar.