Denizyolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortaları

İhbar

Hasar ihbarı acente veya sigortalı tarafından, dilekçe, faks ve e-mail aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir. Tazminata yol açan olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren 30 iş günü içinde; olay yurtdışında meydana gelmişse 60 iş günü içinde sigortacıya ihbar edilir.

İhbar Yapılırken Gerekli Belgeler

Aşağıda yer alan tüm bilgilerin Sigorta Şirketi´ ne iletilmesi gerekmektedir.
1. Hasar Tarihi,
2. Poliçe Numarası,
3. İhbarda bulunan kişinin Adı/Soyadı,
4. İhbarda bulunanın telefon numarası,
5. Hasar Sebebi,
6. Tahmini hasar miktarı,
7. Hasar şeklinin kısaca tanımı

Eksper Görevlendirilmesi

Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigortalı, sigortacı, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler serbestçe eksper tayin edebilir. Sigorta hasar eksperlerinin isim ve adres bilgileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin internet sitesinden (http://www.tobb.org.tr) temin edilebilir.

Dosyanın Neticelenebilmesi İçin Gerekli Belgeler

Maddi zarar taleplerinde:

1. Yetkili kamu otoriteleri tarafından düzenlenen kaza tespit tutanağı veya bilirkişi raporu,
2. Yolcu bileti,
3. Düzenli hat izni ve yetkili işletmeci belgesi,
4. Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,
5. Sigortalının konuyla ilgili görüş ve bilgileri,
6. Zararın tespitine yönelik belge (Eksper raporu, fotoğraf, fatura, mahkeme bilirkişi raporu v.s.),
7. Poliçe prim tahsilat makbuzu,
Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.

Yaralanma ve maluliyet ile ilgili başvurularda:

1. Yetkili kamu otoriteleri tarafından düzenlenen kaza tespit tutanağı veya bilirkişi raporu,
2. Yolcu bileti,
3. Düzenli hat izni ve yetkili işletmeci belgesi,
4. Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,
5. Geçici veya daimi sakatlanma varsa tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor,
6. Tedavi giderlerini gösteren belgeler,
7. Maluliyet durumunda kaza geçiren kişinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu,
8. Poliçe prim tahsilat makbuzu,
Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.

Ölümlerle ilgili başvurularda:

1. Yetkili kamu otoriteleri tarafından düzenlenen kaza tespit tutanağı veya bilirkişi raporu,
2. Yolcu bileti,
3. Düzenli hat izni ve yetkili işletmeci belgesi,
4. Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,
5. Kaza geçiren kişinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu, Veraset ilamı,
6. Nüfus aile tablosu,
7. Ölüm raporu,
8. Poliçe prim tahsilat makbuzu,
Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.

Tazminatın Hesaplanması

Sigorta ettiren, kendisinin veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilerin kusuru bulunmaksızın ve poliçede kayıtlı deniz aracındaki bir bozukluk kazayı etkilemiş olmaksızın, kazanın bir mücbir sebepten veya zarar görenin veya bir üçüncü kişinin ağır kusurundan ileri geldiğini ispat ederse sorumluluktan kurtulur.
Kazanın oluşumunda zarar görenin kusuru var ise, bu kusur oranında ödenecek tazminattan indirim yapılabilir.

Primin Tahsil Edilmesi Ve Sonuçları

Sigorta ücreti poliçenin teslimi karşılığında peşin olarak ödenir. Ücret poliçenin teslimine rağmen ödenmemişse sigortacının sorumluluğu başlamaz. Sigortalılarımızın mağdur olmaması için peşinat ve taksitlerin ödeme sürelerine dikkat etmeleri son derece önem arz etmektedir.

Tazminatın Ödenmesi

Denizyolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk sigortası bir sorumluluk sigortasıdır. Dolayısıyla, sigortalı kaza sonucu kusurlu olarak üçüncü şahsın-şahısların zarar görmesine neden olur ise, bir hukuki sorumluluğu doğacaktır. Sigortacı ise bu durumda sigortalının yerine geçerek, sigortalının hukuken ödemek zorunda olduğu tutarı teminat dahilinde zarar görene ödeyecektir.
Belgelerin eksiksiz olarak şirketin merkez veya bölgelerine iletildiği tarihten itibaren 8 iş günü içinde, poliçe şartları çerçevesinde ödenir. Tazminatın bu süre içinde haklı neden olmaksızın ödenmemesi halinde, sigortacı temerrüde düşmüş olur ve ödenmemiş tazminat tutarına yasal temerrüt faizi uygulanır.
Sigortacı dava masrafları ile avukatlık ücretlerini öder. Şu kadar ki, hükmolunan tazminatın sigorta bedelinden fazla olması halinde, sigortacı bu masrafları sigorta bedelinin tazminata olan oranı dahilinde öder.
Sigorta ettiren veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kimseler aleyhine cezai kovuşturmaya geçilmesi halinde, sanığın izni ile sigortacı da savunmaya iştirak eder. Bu takdirde, sigortacı yalnız seçtiği avukatın giderlerini öder.
Cezai kovuşturmadan doğan tüm giderler ile muhtemel para cezaları sigorta teminatı dışındadır.
Zarar Görenlerin Çokluğu
Hak sahiplerinin tazminat alacakları, sigorta sözleşmesinde belirtilen teminat tutarından fazla ise, hak sahiplerinden her birine ödenecek tazminat tutarı, teminat tutarının tazminat alacakları toplamına olan oranına göre indirime tabi tutulur. Birden çok kişinin zarar gördüğü kazalarda, başka tazminat taleplerinin bulunduğunu bilmeksizin, hak sahiplerinden birine veya bir kaçına, kendilerine düşecek olandan fazla ödemede bulunan iyi niyetli sigortacı, yaptığı ödeme çerçevesinde diğer hak sahiplerine karşı da borcundan kurtulmuş olur.

Rücu

Sigortacı ödediği tazminat tutarınca hukuken sigortalı yerine geçer. Sigortalı kıymetlerde meydana gelen zarar, üçüncü şahsın kusuru ile meydana gelmiş ise, sigortacı tazminatı ödedikten sonra ödediği tazminat miktarını kusurlu olan üçüncü kişiden talep edebilir.
Ödemede bulunan sigortacı, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin mevzuat hükümlerine göre, tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği oranda Sigorta ettirene rücu edebilir.
Sigorta ettirene başlıca şu nedenlerle rücu edilir:
Tazminatı gerektiren olay;
a) Sigorta ettirenin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kasti bir hareketi veya ağır kusuru sonucunda meydana gelmişse,
b) Kaza, sigorta ettirenin ilgili yönetmelikteki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğmuşsa,
c) İşletmecinin hat izninde kayıtlı olmayan deniz araçlarıyla yapılan taşımalar sonucu meydana gelmişse,
d) Deniz aracının, mevzuatın gerektirdiği teknik şartlara uygun olmamasından, nitelikli gemi adamlarından yoksun biçimde sefere çıkmasından meydana gelmişse,
e) İkram edilen yiyecek ve içecekler ile diğer maddelerin sağlık şartlarına uygunluğunun sağlanmaması, yolcuların sağlığının olumsuz etkilenmemesi hususunda taşımacının yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğmuşsa,
f) Gerekli ilk yardım malzeme ve ilaçların deniz aracında bulundurulmaması veya bunlardan derhal istifade edilmesi imkanının sağlanmamış olmasından meydana gelmişse,
g) Deniz aracının, ilgili mevzuata göre, gerekli yeterliliğe sahip kişiler tarafından sevk edilmemesi sonucunda olmuşsa,
h) Kaptan’ın uyuşturucu veya keyif verici maddeler almış olmasından veya alkollü içki almış olarak deniz aracını güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş bulunmasından meydana gelmişse;
i) Yetkili makamlarca saptanan istiap haddinden fazla yolcu veya yük taşınmasından veya deniz aracının işletilmesine ilişkin diğer yasaklanan hallerden doğmuşsa,
j) Sigorta ettirenin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kusuru neticesinde deniz aracının çalınması veya gasp edilmesi sonucunda meydana gelmişse ve sigorta ettirenin rizikonun gerçekleşmesi halinde B.2. maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle, artan zarar miktarı ile sınırlı olmak kaydıyla, zarar miktarında bir artış olmuşsa sigorta ettirene rücu edilir.

 
  insta  
 
Aracınızın zorunlu trafik sigortasını İDOL Sigortanın en uygun teklifleriyle yaptırın. Sağlık Sigortanızı İDOL Sigortanın size özel teklifleriyle yapın. İDOL Sigorta konutunuz için size en hesaplı sigortayı sunar.